VVP

Contactgegevens VVP Apeldoorn
Predikant
ds. K. Douwes
T 06 2162 2676
E kdouwes@gmx.com
Op donderdag in Apeldoorn aanwezig
Dinsdag en woensdag zijn vrije dagen

Kerkenraad tevens bestuur
E vvp
dhr. A. van der Beek (voorzitter/penningmeester a.i.)
T 055 533 8156

Bankrekening NL48 INGB 0000 8775 88 t.n.v. penningmeester VVP Apeldoorn
mw. A. Breedveld (ouderling)
mw A.Stafleu-van der Linden (diaken)

Ledenadministratie
dhr. Sj. de Haan
T 055 542 7856

Onderlinge contacten “1 op 7”
mw A.Stafleu-van der Linden
T 055 521 1185

Taxi-dienst
Wie op zondagmorgen niet in staat is op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan kan thuis worden opgehaald. Neem dan telefonisch contact op met één van de bestuursleden.

Het kwartaalblad ‘Vrijzinnig’ wordt gratis toegezonden aan alle leden.